Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

HUIJG SPORT B.V.

1. Toepasselijkheid

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Huijg Sport B.V. en op alle met Huijg Sport  B.V. aangegane overeenkomsten.
1.2 Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen indien nadrukkelijk aangegeven Aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten.
1.3 Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven.
1.4 Indien ook de Koper naar zijn algemene voorwaarden verwijst, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Huijg Sport B.V. is ingestemd.
1.5 Onder Koper wordt verstaan iedere bezoeker van de internetsites van Huijg Sport B.V., waaronder HuijgSport.nl en HuijgSportOutlet.nl, dan wel elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Huijg Sport B.V. in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.
1.6 Huijg Sport B.V. behoudt zich het recht voor deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.
1.8 Door het gebruik van de internetsites van Huijg Sport B.V. en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsites alsmede de wet.
1.9 Huijg Sport B.V. is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een overeenkomst met Koper.

2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

2.1 Aanbiedingen of prijsopgaven dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de
potentiële Kopers tot het doen van een aanbod. Huijg Sport B.V. is op geen enkele wijze hieraan gebonden, tenzij dit schriftelijk en ondubbelzinnig is vastgelegd. De aanvaarding van de uitnodiging tot het doen van een aanbod door de potentiële Koper geldt als een aanbod en leidt slechts tot een totstandkoming van een overeenkomst als aan het overige bepaalde in dit artikel is voldaan.
2.2 Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt. Bij aanbiedingen via de internetsites wordt dit kenbaar gemaakt doordat het dan niet meer mogelijk is het product te bestellen via de bestel-button.
2.3 Een aanbod van de potentiële Koper als genoemd in artikel 2.1 wordt geacht te zijn gedaan in één van de volgende omstandigheden:

 • de potentiële Koper precies heeft aangegeven welk product en/of dienst hij wil ontvangen
 • een offerte door de Koper is getekend en door Huijg Sport B.V. is ontvangen ingeval door Huijg Sport B.V. een op naam gestelde offerte is uitgebracht;
 • de potentiële Koper de gegevens heeft ingevoerd op het daartoe geëigende invulscherm van de internetsites en de desbetreffende data (“bestelformulier”) aan Huijg Sport B.V. via elektronische weg is verzonden en door Huijg Sport B.V. is ontvangen.

2.5 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper is overhandigd dan wel, in het geval het aanbod via de internetsites is gedaan, per email is verzonden naar het door Koper opgegeven email-adres.
2.6 Koper en Huijg Sport B.V. komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 2.4 en 2.5 is voldaan. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Huijg Sport B.V. zullen voor zover de wet dat toelaat, gelden hierbij als een vermoeden van bewijs.
2.7 Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via email verstrekt en opgaven etcetera met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Huijg Sport B.V. is niet aansprakelijk voor kennelijke verschrijvingen.

3. Prijzen


3.1 Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief omzetbelasting.
3.2 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij die aanbieding. Dit wordt vermeld op de internetsites met betrekking tot die speciale aanbieding.
3.3 De Koper is de prijs verschuldigd die Huijg Sport B.V. in haar bevestiging conform artikel 2.5 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie-)fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Huijg Sport B.V. worden gecorrigeerd.
3.4 Bezorgkosten zijn niet inbegrepen in de prijs en bedragen € 6,95 tot € 99,99. Vanaf € 100,- wordt uw bestelling gratis thuis bezorgd.  

4. Betaling


4.1 Bij bestellingen via deze internetsites van Huijg Sport B.V. kan worden betaald via betaalservice Mollie, deze biedt de volgende betaalmogelijkheden aan:

 • Credit card
 • Ideal
 • Bancontact
 • Mistercash


4.2 Van de betaalmethoden kan alleen gebruik worden gemaakt als aan de voorwaarden van dergelijke methoden, waaronder een controle op de kredietwaardigheid van de potentiële Koper, is voldaan.
4.3 In het geval voor een betaalwijze wordt gekozen met een credit card dan zijn hierop de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever van toepassing. Huijg Sport B.V.  is geen partij in de relatie tussen de Koper en de kaartuitgever.
4.4 In geval van niet-tijdige betaling is Huijg Sport B.V. bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de Koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.

5. Levering en leveringstijd


5.1 Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. In beginsel streeft Huijg Sport B.V. ernaar om bestellingen die voor 12 uur ‘s middags op een werkdag zijn geplaatst binnen 1 werkdag te verzenden. Genoemde levertijd geldt slechts als indicatie en geldt nimmer als fatale termijn. Huijg Sport B.V. kan nadere informatie omtrent levertijden vermelden op de internetsites of via haar vestiging of op andere wijze schriftelijk kenbaar maken. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter.
5.2 Leveringen vinden plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.
5.3 Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd gaat het risico waar het deze producten betreft, over op de Koper. Deze risicoregeling geldt alleen indien het totaal van de bestelling niet hoger is dan € 5445,36. Bij hogere bedragen gaat het risico over op de Koper op het moment dat de bestelling aan de vervoerder is afgegeven.

6. Ruilen en herroepingsrecht


6.1 De Koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Ten aanzien van producten die zijn gekocht in de winkel geldt dat ruilen is toegestaan binnen veertien (14) dagen na levering via Huijg Sport in de fysieke winkel. Ruilen is uitsluitend mogelijk onder overlegging van de originele factuur.
6.2 Overeenkomsten met consument-Kopers, die via de internetsites tot stand zijn gekomen of op een andere wijze waarbij uitsluitend gebruik is gemaakt van elektronische communicatie, geldt dat de consument-Koper het recht heeft zonder boete en zonder opgaaf van redenen een herroepingsrecht uit te oefenen, in de winkel, binnen veertien (14) dagen na aflevering van het product in kwestie.
6.3 Indien de consument-Koper van het herroepingsrecht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt, dan draagt Huijg Sport B.V. zorg voor terugbetaling binnen 30 dagen van het door de consument-Koper betaalde.

7. Eigendomsvoorbehoud


7.1 Eigendom van producten gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, pas op de Koper over, nadat Koper al hetgeen Koper ter zake van enige overeenkomst met Huijg Sport B.V. is verschuldigd, volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen en eventuele ter zake van de producten verrichtte of te verrichten werkzaamheden.
7.2 De Koper mag de producten, niet belasten, doorverkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

8. Garantie en aansprakelijkheid


8.1 Voor door Huijg Sport B.V. geleverde producten geldt uitsluitend de garantie, zoals deze door de fabrikant van het desbetreffende product wordt vastgesteld. Huijg Sport B.V. vervult gedurende de garantieperiode uitsluitend een loket functie.
8.2 De aansprakelijkheid van Huijg Sport B.V. is, onverminderd het bepaalde in artikel 8.1, beperkt tot vergoeding van schade tot maximaal het bedrag van de factuurwaarde van het product of de dienst waardoor de schade is veroorzaakt. Voorgaande zin is niet van toepassing indien sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Huijg Sport B.V.
8.3 Huijg Sport B.V. is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.
8.4 In het geval de Koper via Huijg Sport B.V. een overeenkomst heeft gesloten voor een garantietermijn, dan gelden ten aanzien van deze garantie uitsluitend de voorwaarden die op die overeenkomst van toepassing zijn verklaard.
8.5 Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:

 • indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van Huijg  Sport of de fabrikant zijn verricht;
 • indien de originele factuur niet kan worden overlegd, is gewijzigd of onleesbaar gemaakt;
 • indien gebreken die het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;
 • indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.

8.6 De Koper is gehouden Huijg Sport B.V. te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen Huijg Sport B.V. mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de Koper dienen te komen.
8.7 Het is mogelijk dat Huijg Sport B.V. op haar internetsite www.huijgsport.nl links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief of verwijzen naar een Webshop van Huijg Sport BV. Huijg Sport B.V. is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de informatieve internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

9. Overmacht


9.1 In geval van overmacht is Huijg Sport B.V. niet gehouden haar verplichtingen jegens de Koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.
9.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsites.

10. Intellectuele eigendom


10.1 De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsites berusten bij Huijg Sport B.V., haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.
10.2 Onder intellectuele eigendomsrechten wordt verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendom)rechten, waaronder tevens begrepen sui generis rechten op databanken en topografie van halfgeleidersproducten, of andere voortbrengselen, alsmede -al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële methoden en concepten.
10.3 Het is de Koper verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Huijg Sport B.V. , haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik in relatie tot het product zelf.

11. Persoonsgegevens


11.1 HuijgSport B.V. zal de gegevens van de Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. De internetsite www.huijgsport.nl bevat een uitgebreid Privacy Statement.
11.2 Huijg Sport B.V. neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.

12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter


12.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
12.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
12.3 Alle geschillen verband houdende met of voortvloeiende uit aanbiedingen van Huijg Sport B.V. of overeenkomsten gesloten met Huijg Sport B.V. worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam, tenzij de wet uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.

13. Diversen


13.1 Huijg Sport B.V. is gevestigd te (2021JE) Haarlem te weten, Generaal Cronjestraat 129 en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel in Amsterdam onder nr. 34073014. U kunt ons bereiken op het telefoonnummer 023-5276628 of via het e-mailadres contact@huijgsport.nl Het BTW-identificatienummer is NL 8113.28.843. Gelieve alle correspondentie aangaande een overeenkomst of deze voorwaarden te zenden aan Huijg Sport BV, Generaal Cronjéstraat 129 2021JE  Haarlem. Huijg Sport B.V. streeft ernaar om de door haar ontvangen e-mails op werkdagen binnen 24 uur te beantwoorden.

Call & Collect